Rhannu a chofio

Rhoi caredigrwydd a helpu ar waith.

Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Rhannu a chofio’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu

Cofiwch a rhannwch yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu drwy Hyrwyddwyr Cymorth Cyntaf, gan gynnwys sgiliau cymorth cyntaf, a’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu am helpu pobl eraill, cadw’n iach a chadw’n ddiogel.

Byddwch yn greadigol! Edrychwch ar y syniadau gweithgaredd isod. Gallwch chi wneud wal bosteri, dechrau ymgyrch caredigrwydd yn eich ysgol neu gymuned, dyfeisio drama, neu ysgrifennu llythyr at rywun a allai wneud gwahaniaeth neu ddysgu eraill.

Ysgrifennu

Rhannwch yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu gan ddefnyddio eich sgiliau ysgrifennu.

Pen and paper. Pen a phapur.

Ysgrifennu drama

Ysgrifennwch ddrama sy’n cynnwys effaith y gwyliwr, defnyddio sgiliau cymorth cyntaf a dangos caredigrwydd. Dangoswch y ddrama yn eich ysgol, eich grŵp ieuenctid neu’ch cymuned er mwyn rhannu’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu.

A letter and a pen. Llythyren a pen.

Ysgrifennu llythyr

Ysgrifennwch lythyr at rywun rydych chi'n credu y gallai wneud gwahaniaeth yn eich ardal leol, fel eich Aelod o’r Senedd neu’ch Aelod Seneddol (AS). Gofynnwch beth y gall ei wneud er mwyn helpu i annog mwy o bobl i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf a helpu eraill.

A red laptop. Laptop coch.

Ysgrifennu’n greadigol

Ewch ati i greu cân, cerdd neu rap am bynciau sy’n eich ysbrydoli chi i fod yn Hyrwyddwyr Cymorth Cyntaf. Gallech chi berfformio’r hyn rydych chi wedi’i ysgrifennu neu ei argraffu neu ei bostio yn rhywle sy’n helpu i rannu eich neges.

Creu

Ewch ati i greu wal bosteri, llunio calendr neu ddechrau ymgyrch caredigrwydd yn eich ysgol.

Pen and paper. Pen a phapur.

Wal bosteri

Gweithiwch gyda’ch ffrindiau i greu wal bosteri sy’n cyfleu negeseuon am ddysgu sgiliau cymorth cyntaf, camu i mewn i helpu a chadw’n ddiogel.

A person reassuring someone else. Person yn cysuro rhywun arall.

Calendr gweithredoedd caredig

Gallech chi greu calendr gweithredoedd caredig. Penderfynwch ar rywbeth y gallech chi ei wneud bob dydd am fis i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, ac ewch ati i ledaenu’r caredigrwydd.

Poster with mountains and the sun. Poster gyda mynyddoedd a'r haul.

Ymgyrch caredigrwydd

Cymerwch yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu am effaith y gwyliwr a helpu pobl eraill, ac ymgyrchwch dros ledaenu caredigrwydd a helpu pobl eraill. Tynnwch sylw at bwysigrwydd dysgu sgiliau cymorth cyntaf.

Addysgu

Rhannwch yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu drwy addysgu pobl eraill neu drwy gynnal trafodaeth mewn gwasanaeth.

 A group of smiling people. Grwp o bobl yn gwenu.

Cynllunio grŵp cinio

Dechreuwch gynnal grŵp cinio Hyrwyddwyr Cymorth Cyntaf er mwyn dysgu ac ymarfer mwy am gymorth cyntaf, lles a helpu eraill.

Addysgu sgìl cymorth cyntaf

Addysgwch o leiaf un sgìl cymorth cyntaf i’ch teulu neu’ch ffrindiau. Gallech wylio’r ffilmiau cymorth cyntaf ac ymarfer drwy chwarae rôl. Wedyn lawrlwythwch ap cymorth cyntaf y Groes Goch Brydeinig.

Ap y Groes Goch

A teacher standing in front of a whiteboard. Athro yn sefyll o flaen bwrdd gwyn.

Hawl i holi

Sefydlwch banel ieuenctid yn ystod gwasanaeth neu amser tiwtora, gyda phob un yn trafod pwnc gwahanol o raglen Hyrwyddwyr Cymorth Cyntaf, e.e. helpu eraill, cymorth cyntaf, neu ddiogelwch a lles, a gofynnwch am gwestiynau gan y gynulleidfa er mwyn cynnal trafodaeth.

Adrannau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Raheem checks for breaths on his unresponsive friend Mark. Mae Raheem yn gwirio am anadliadau ar ei ffrind sy'n ddiymateb Mark.

Sgiliau cymorth cyntaf

Dysgu ac ymarfer 17 o wahanol sgiliau cymorth cyntaf y gall myfyrwyr ysgol uwchradd eu defnyddio i helpu eraill.

Finn has a rash on his face and is holding an auto injector. Joanna calls 999. Mae gan Finn frech ar ei wyneb ac mae'n dal awto-chwistrellydd. Mae Joanna yn ffonio 999.

Adwaith alergaidd difrifol

Beth i’w wneud os bydd rhywun yn cael adwaith alergaidd difrifol

Joanna reassures Finn after his allergic reaction. Mae Joanna yn cysuro Finn ar ôl ei adwaith alergaidd.

Helpu eraill

Cyfle i ddysgu am effaith y gwyliwr a'r hyn sy’n cymell pobl i helpu

Josh and his friends look happy after he has recovered from his asthma attack. Mae Josh a'i ffrindiau'n edrych yn hapus ar ôl iddo wella o'i bwl o asthma.

Diogelwch a lles

Cyfle i ddysgu ac i ymarfer sut i gadw’n ddiogel, defnyddio sgiliau ymdopi a gofalu am eich llesiant wrth helpu pobl eraill.