Sarah notices that Liv looks very unwell, holding her hand to her head and sweating. Mae Sarah yn sylwi bod Liv yn edrych yn sâl iawn, yn dal ei llaw at ei phen ac yn chwysu.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd â llid yr ymennydd?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Sarah is looking at the camera. Mae Sarah yn edrych ar y camera.

Mae Sarah a’i ffrindiau yn adolygu gyda’i gilydd pan mae hi’n sylweddoli y gallai Liv fod yn ddifrifol wael. Rhaid iddi benderfynu pa gamau i’w cymryd.

Liv looks unwell, slumped at her desk. Sarah and her friend are chatting in the background. Mae Liv yn edrych yn sâl, wedi cwympo wrth ei desg. Mae Sarah a'i ffrind yn sgwrsio yn y cefndir.

Roedden ni yn ystafell Liv yn astudio gyda'n gilydd ar gyfer ein harholiadau. Roeddem i gyd dan rywfaint o straen ond roedd Liv yn teimlo’n sâl iawn y diwrnod hwnnw. Roedd hi’n ymddangos ei bod hi’n cael y ffliw.

Liv looks unwell, slumped at her desk. Sarah looks concerned in the background. Mae Liv yn edrych yn sâl, wedi cwympo wrth ei desg. Mae Sarah yn edrych yn bryderus yn y cefndir.

Roedd Liv yn boeth ac yn chwyslyd un funud ac yn oer ac yn crynu’r munud nesaf. Roedd ganddi gur pen drwg hefyd. Roedd hi wedi cymryd cymaint o foddion annwyd a ffliw ag yr oedd y paced yn ei ddweud, ond doedd dim byd i’w weld yn helpu.

Sarah notices that Liv looks very unwell, holding her hand to her head and sweating. Mae Sarah yn sylwi bod Liv yn edrych yn sâl iawn, yn dal ei llaw at ei phen ac yn chwysu.

Gwaethygodd ei chur pen, ac wedyn dechreuodd gwyno bod ei gwddf wedi mynd yn stiff ac yn ddolurus iawn.

Sarah notices that Liv looks very unwell, holding her hand to her head and sweating. Mae Sarah yn sylwi bod Liv yn edrych yn sâl iawn, yn dal ei llaw at ei phen ac yn chwysu.

Roeddwn i’n poeni amdani gan nad oedd yn ymddangos fel ffliw cyffredin. Fe wnaethon ni gau rhai o’r llenni gan iddi ddweud bod y golau’n rhy llachar i’w llygaid.

Sarah calls 999, while Liv clutches her head and looks very uncomfortable. Mae Sarah yn ffonio 999, tra bod Liv yn gafael yn ei phen ac yn edrych yn anghyfforddus iawn.

Dyna pryd y cofiais i mi glywed bod gwddf anystwyth a bod yn sensitif i olau yn gallu bod yn arwyddion bod rhywun yn cael llid yr ymennydd. Fe wnes i edrych ar fy ap cymorth cyntaf a sylweddoli bod ganddi lawer o arwyddion llid yr ymennydd. Roedd yn dweud bod hyn yn ddifrifol iawn.

Sarah calls 999 and talks to her friends, while Liv clutches her head and looks very uncomfortable.  Mae Sarah yn ffonio 999 ac yn siarad â'i ffrindiau, tra bod Liv yn gafael yn ei phen ac yn edrych yn anghyfforddus iawn.

Gofynnais i Mae beth roedd hi’n meddwl y dylem ni ei wneud. Doeddwn i ddim yn siŵr, roedd llid yr ymennydd yn ymddangos mor ddifrifol. Beth os oedden ni’n anghywir ac yn gwastraffu amser pobl? Dywedodd hi y dylem ffonio, nid oedd yn werth y risg.

Sarah calls for an ambulance, while Liv looks very unwell. Mae Sarah yn galw am ambiwlans, tra bod Liv yn edrych yn sâl iawn.

Felly fe wnes i a dweud popeth wrth y person ar y ffôn ac fe wnaethon nhw anfon ambiwlans aton ni ar unwaith.

Sarah comforts Liv who has her eyes closed, her head on the table and is grimacing. Mae Sarah yn cysuro Liv sydd â'i llygaid ar gau, ei phen ar y bwrdd ac yn dangos poen ar ei hwyneb.

Cafodd Liv gyfnod hir yn yr ysbyty ond pe na bai Mae a minnau wedi helpu, gallai ei salwch fod wedi bod yn llawer gwaeth. Rydw i mor falch fy mod wedi cofio beth i gadw llygad amdano ac wedi cael y gefnogaeth i ffonio 999 a chymryd camau.

Rhoddodd Mae gefnogaeth i Sarah pan sylweddolodd fod Liv yn sâl iawn. Beth wnaeth eu perswadio i alw am help?

Beth yw’r peth pwysicaf i’w wneud os ydyn ni’n credu fod gan rywun lid yr ymennydd?

Mae ffrind yn sâl ac mae Chris yn argyhoeddedig bod ganddo lid yr ymennydd, ond nid oes ganddo’r symptomau i gyd. Beth ddylai Chris ei wneud?

Liv looks unwell, slumped at her desk. Sarah and her friend are chatting in the background. Mae Liv yn edrych yn sâl, wedi cwympo wrth ei desg. Mae Sarah a'i ffrind yn sgwrsio yn y cefndir.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd â llid yr ymennydd?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Sarah calls 999, while Liv clutches her head and looks very uncomfortable. Mae Sarah yn ffonio 999, tra bod Liv yn gafael yn ei phen ac yn edrych yn anghyfforddus iawn.

Cymryd camau: Os oes gan rywun lid yr ymennydd, ffoniwch 999.

Cychwyn eto