Michael and his friends are looking at a map while on a hike. Allanah looks cold. Mae Michael a'i ffrindiau yn edrych ar fap tra ar heic. Mae Allanah yn edrych yn oer.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd â hypothermia?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Michael is looking at the camera. Mae Michael yn edrych ar y camera.

Mae Michael a’i ffrindiau ar daith gerdded, pan mae Allanah yn syrthio i mewn i lyn. Mae Michael yn sylweddoli ei bod yn oer iawn ac yn cael ei ffrindiau i helpu.

Allanah is falling into a lake, as her friends look towards her. Mae Allanah yn syrthio i fewn i'r llyn, wrth i'w ffrindiau edrych tuag ati.

Roedd rhai ffrindiau a minnau ar daith gerdded - hyfforddiant ar gyfer Gwobr Arian Dug Caeredin. Roedden ni’n cerdded ar lwybr cul iawn wrth ymyl llyn pan lithrodd Allanah a chwympo i mewn i’r dŵr.

Allanah is helped out of the lake by her friends. Mae Allanah yn cael ei helpu allan o'r llyn gan ei ffrindiau.

Digwyddodd mor gyflym – roedd hi yno un eiliad ac yn y dŵr rhewllyd yr eiliad nesaf. Fe wnaethon ni ei thynnu allan mor gyflym ag y gallen ni ond roedd hi’n socian ac wedi ypsetio’n arw.

Michael and his friends are looking at a map while on a hike. Allanah looks cold. Mae Michael a'i ffrindiau yn edrych ar fap tra ar heic. Mae Allanah yn edrych yn oer.

Ar ôl iddi dawelu, fe ddechreuon ni gerdded eto. Roedden ni’n meddwl y byddai’n sychu’n eithaf cyflym; dim ond am funud yr oedd hi yn y dŵr. Ar ôl cerdded am gyfnod, fe wnaethon ni stopio am egwyl.

Michael and his friends are looking at a map while on a hike. Allanah looks cold. Mae Michael a'i ffrindiau yn edrych ar fap tra ar heic. Mae Allanah yn edrych yn oer.

Wrth i’r gweddill ohonom sgwrsio, aeth Allanah yn dawel iawn a dechreuodd edrych yn sâl. Fe wnaethon ni sylwi ei bod yn crynu, roedd ei dannedd yn rhincian ac roedd hi’n teimlo’n oer iawn wrth ei chyffwrdd.

Michael calls 999 while his friends try to warm Allanah up. Mae Michael yn ffonio 999 tra bod ei ffrindiau'n ceisio cynhesu Allanah.

Fe wnaethon ni sylweddoli bod Allanah yn dangos arwyddion o hypothermia. Roedd hi’n effro ond nid oedd fel petai hi’n deall beth oedd yn digwydd o’i chwmpas.

Michael calls 999 while his friends try to warm Allanah up. Mae Michael yn ffonio 999 tra bod ei ffrindiau'n ceisio cynhesu Allanah.

Ffoniais 999 ac egluro beth oedd wedi digwydd tra roedd y lleill yn helpu Allanah i newid i ddillad sychach a het gynnes. Roedd gan Freya flanced yn ei bag, ac fe wnaeth hi ei lapio o amgylch Allanah.

Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Arhoson ni gydag Allanah wrth i ni aros i help gyrraedd. Roedden ni’n dweud wrthi y byddai hi’n iawn.

Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Fe wnaethon ni ei helpu i gynhesu gyda diod boeth a rhoi siocled iddi o’n pecynnau bwyd hefyd. Rydw i’n teimlo’n wael am beidio â chael help ynghynt, ond o leiaf fe wnaethon ni sylweddoli cyn iddi fod yn rhy hwyr.

Sylweddolodd Michael yn ddiweddarach y dylent fod wedi cael help ynghynt. Pam na wnaeth Michael helpu’n gynt?

Os oes gan rywun hypothermia, beth yw’r cam allweddol i’w gymryd wrth aros i help gyrraedd?

Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Pa mor hyderus ydych chi'n teimlo ynglŷn â helpu rhywun sydd â hypothermia?

0
Ddim yn hyderus o gwbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yn gwbl hyderus
Allanah is wrapped in a blanket and her friends are trying to warm her up with a hot drink. Mae Allanah wedi ei lapio mewn blanced ac mae ei ffrindiau yn ceisio ei chynhesu gyda diod boeth.

Cymryd camau: Os oes gan rywun hypothermia, cynheswch y person.

Cychwyn eto